Blogreeks Governance | Blog 2: Rol- en taakverdeling fondsorganen

Fondsorganen hebben in beginsel hetzelfde doel vanuit de missie en visie van het pensioenfonds. Elk fondsorgaan heeft daarbij wel zijn eigen rol. Gemakshalve gaan we hier uit van een fonds met een paritair bestuur, het bestuur besluit en legt hierover verantwoording af bij het verantwoordingsorgaan (VO), terwijl de Raad van Toezicht (RvT) op dit hele proces toezicht houdt. In de praktijk zien we vaak discussies over de rol vastheid van de diverse fondsorganen, met name wanneer aan het VO en/of RvT aanvullende advies- of goedkeuringsrechten zijn toegekend. Dan ligt het gevaar op de loer dat je in elkaars vaarwater zit.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.