Maatman: wetgever moet keuze maken tussen ringfencing of kruissubsidiëring

Hoogleraar pensioenvraagstukken en advocaat René Maatman wijst in PensioenPro op een tegenstrijdigheid tussen de Pensioenwet en het Besluit toekomst pensioenen. Voor pensioenfondsen – met uitzondering van Algemeen Pensioenfondsen (APF) – geldt het verbod van ringfencing, zodat het pensioenfondsvermogen één financieel geheel vormt. Het gevolg hiervan is dat bij pensioenfondsen die meerdere pensioenregelingen uitvoeren, sprake kan zijn van kruissubsidiëring tussen de verschillende pensioenregelingen. Met de Wet toekomst pensioenen is naast de juridische ringfencing van collectiviteitskringen bij een APF, een twee uitzondering op het verbod van ringfencing geïntroduceerd: de administratieve ringfencing. Deze is bedoeld om een administratieve scheiding aan te brengen tussen de pensioenen die niet worden ingevaren en dus achterblijven in het nFTK enerzijds en de pensioenen die wel worden ingevaren alsmede de nieuwe pensioenopbouw onder het nieuwe pensioenstelsel anderzijds. In beginsel blijft bij een administratieve ringfencing de mogelijkheid van kruissubsidiëring het uitgangspunt. In het Besluit toekomst pensioenen wordt dit echter terzijde geschoven. In het Besluit is namelijk opgenomen dat een pensioenfonds dat meerdere pensioenregelingen uitvoert een solidariteits- of risicodelingsreserve aanhoudt per pensioenregeling, tenzij kruissubsidiëring tussen de pensioenregelingen niet mogelijk is. Met andere woorden: de wet schrijft voor dat bij een pensioenfonds die meerdere regelingen uitvoert sprake moet zijn van kruissubsidiëring tussen de vermogens, inclusief solidariteits- of risicodelingsreserve, terwijl uit het besluit de intentie volgt om kruissubsidiëring tussen pensioenregelingen via de solidariteits- of risicodelingsreserve juist te vermijden. Volgens Maatman moet de wetgever hier een duidelijke keuze maken.

Bron: PensioenPro, 24 oktober 2023.